Kadra programowa PTTK

Ramowy program szkolenia specjalistycznego

Instruktorów Krajoznawstwa Regionu PTTK

Ramowy program szkolenia specjalistycznego Instruktorów Krajoznawstwa opracowany został przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK i zaakceptowany przez Prezydium ZG PTTK 7.VII.1995 r.

Uwagi ogólne

Ramowy program

(2 godz. wykład)

 1. Treści krajoznawstwa.
 2. Cele działalności krajoznawczej.
 3. Zasady działalności krajoznawczej:
  1. w różnych środowiskach,
  2. w turystyce kwalifikowanej,
  3. poprzez inne formy i metody.
 4. Słownictwo krajoznawcze.

II. Materiały krajoznawcze

(4 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń)

 1. Rodzaje materiałów krajoznawczych.
 2. Formy i techniki gromadzenia materiałów krajoznawczych.
 3. Cele i zadania inwentaryzacji krajoznawczej (zapoznanie z „Instrukcją inwentaryzacji krajoznawczej Polski. Założenia programowe i organizacyjne. Wytyczne realizacji” — Warszawa 1990, i zeszytami pomocniczymi).
 4. Fotografia krajoznawcza.
 5. Nowe metody rejestracji krajoznawczej: filmy, video i programy komputerowe.
 6. Zbiory krajoznawcze i ich gromadzenie.
 7. Muzea i Izby Krajoznawcze.
 8. Kolekcjonerstwo krajoznawcze.
 9. Wywiad krajoznawczy.

III. Popularyzacja krajoznawstwa

(2 godz. wykładów, 3 godz. ćwiczeń)

 1. Odczyty, prelekcje, gawędy krajoznawcze.
 2. Wykorzystanie technik audiowizualnych i komputerowych w pracy krajoznawczej.
 3. Literatura krajoznawcza. Biblioteki, Regionalne Pracownie Krajoznawcze.
 4. Wystawy krajoznawcze, kąciki krajoznawcze w obiektach turystycznych.
 5. Pamiątki krajoznawcze.
 6. Organizacja i udział w imprezach krajoznawczych.
 7. Wykorzystanie zwyczajów folklorystycznych w imprezach krajoznawczych.
 8. Treści krajoznawcze w wycieczkach i imprezach turystyki kwalifikowanej.
 9. Zdobywanie odznak krajoznawczych.

IV. Rola i zadania Instruktora Krajoznawstwa

(2 godz. wykład)

 1. Instruktorzy krajoznawstwa i ich miejsce w systemie organizacyjnym kadry PTTK.
 2. Nadawanie uprawnień instruktora krajoznawstwa. Regulamin IK.
 3. Organizowanie pracy i działalności instruktorów krajoznawstwa w różnych środowiskach:
  • w miejscu zamieszkania,
  • w zakładzie pracy,
  • w innych środowiskach.
 4. Współpraca IK z towarzystwami regionalnymi.
 5. Praca krajoznawcza IK z młodzieżą.
 6. Ceremoniał krajoznawczy i turystyczny. Obyczaje, obrzędowość wśród IK.

V. Organizacja krajoznawstwa

(2 godz. wykład)

 1. Krajoznawstwo w systemie organizacyjnym PTTK.
 2. Komisje krajoznawcze, ich tworzenie, formy działania oraz pracy, współpraca z władzami samorządowymi.
 3. Regionalne Pracownie Krajoznawcze.
 4. Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa.
 5. Współdziałanie z innymi komisjami statutowymi PTTK. Przykłady wspólnych działań.