Kadra programowa PTTK

Ramowy program szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na

Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK

obowiązuje od dnia 5 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Prezydium ZG PTTK nr 7/XVII/2012

§ 1.

Postanowienia ogólne

Ramowy program szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK, określa minimalną i niezbędną tematykę zajęć koniecznych do zrealizowania w celu uzyskania uprawnień Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK.

§ 2.

Tematyka zajęć

I. Ochrona i opieka nad zabytkami

3 godziny

Prawne aspekty ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w rozumieniu Ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późniejszymi zmianami, w tym:

II. Zarys historii sztuki

14 godzin

 1. Drewniane budownictwo przedromańskie w Polsce
  1. budowa grodu i podgrodzia — rekonstrukcja na przykładzie Biskupina — „żywe muzeum” jako atrakcja turystyczna,
  2. zabytki archeologiczne.
 2. Początki sztuki średniowiecznej — styl przedromański i romański
  1. podstawowe elementy budowli romańskiej,
  2. typy kościołów romańskich,
  3. kościoły jako budowle obronne,
  4. pochodzenie stylu — gmerki jako sposób identyfikacji autora lub cechu,
  5. przykłady budowli romańskich,
  6. rola zakonu cystersów i benedyktynów w rozwoju stylu,
  7. sztuka rzeźbiarska w romanizmie.
 3. Sztuka gotyku
  1. pochodzenie nazwy gotyk,
  2. podstawowe cechy budowli gotyckich — rozwój konstrukcji budowlanej,
  3. elementy wystroju budowli gotyckich i materiały,
  4. sakralne malarstwo gotyckie — cechy charakterystyczne,
  5. rzeźba gotycka — cechy charakterystyczne,
  6. przykłady budowli i sztuki gotyckiej,
  7. europejskie i polskie typy gotyku.
 4. Sztuka renesansu
  1. uwarunkowania społeczno­‑polityczne renesansu,
  2. próby nawiązania do sztuki antycznej,
  3. renesans włoski i jego wpływ na sztukę w Polsce,
  4. podstawowe cechy renesansu w architekturze,
  5. malarstwo i rzeźba renesansu,
  6. podstawowe przykłady sztuki renesansowej,
  7. manieryzm — schyłkowa forma renesansu.
 5. Barok
  1. kontrreformacja jako polityczna geneza powstania sakralnego baroku — rola jezuitów — Il Jesu jako pierwszy wzorzec standardowy,
  2. podstawowe cechy stylu barokowego i jego ewolucja,
  3. barok w sztuce i sztuce użytkowej,
  4. barok w budowlach świeckich — koncepcja ogród — pałac — ogród,
  5. barokowe założenia ogrodowe,
  6. przykłady budowli barokowych w Polsce i Europie,
  7. specyfika sztuki państw hanzeatyckich w tym Gdańska,
  8. Rokoko jako schyłkowa forma baroku w wyposażeniu wnętrz.
 6. Klasycyzm jako pierwszy styl historyzujący
  1. sztuka i architektura antyku,
  2. podstawowe typy budowli greckich, ich cechy i elementy,
  3. sztuka i kultura Grecji,
  4. podstawowe nawiązania do antyku polskiej architektury klasycystycznej,
  5. dwory polskie i ich różnorodność w kanonach klasycyzmu,
  6. sztuka klasycystyczna w Polsce,
  7. styl stanisławowski,
  8. architekci, budowniczowie Warszawy.
 7. Historyzm i eklektyzm
  1. neostyle XIX wieku — niebezpośrednie nawiązanie do stylów historycznych (historyzm purystyczny i formalny),
  2. sposoby odróżniania budowli stylowych i neostylowych,
  3. sztuka neobizantyjska — podstawowe cechy sztuki Bizancjum,
  4. eklektyzm jako umiejętne artystyczne wykorzystanie osiągnięć poprzednich epok,
  5. Łódź jako miasto historyzmu i eklektyzmu,
  6. sztuka użytkowa XIX wieku.
 8. Secesja
  1. różne nazwy tego samego stylu,
  2. podstawowe założenia secesji w sferze sztuki i popularyzacji sztuki,
  3. secesja monachijsko­‑berlińska i secesja wiedeńska jako podstawowe wzorce secesji polskiej,
  4. przykłady secesji w architekturze, sztuce i sztuce użytkowej,
  5. twórcy polskiej secesji.
 9. Konstruktywizm i funkcjonalizm
  1. konstruktywizm jako forma ideowego nawiązania do gotyku,
  2. przykłady obiektów konstruktywistycznych w Polsce,
  3. funkcjonalizm — założenia i realizacje — przykłady,
  4. Art Nuveau jako sztuka plastyczna.
 10. Szkoła Bauhausu, Le Corbusieur i budownictwo Stanów Zjednoczonych
  1. założenia szkoły bauhausu i podstawowi przedstawiciele Gropius, Behrens, powstanie kompleksowego projektowania wizerunku firmy
  2. dwie idee Le Corbusieura,
  3. Le Cité Radieuse,
  4. idea „położenia budynku na boku”.
 11. Monumentalizm faszystowski i socrealizm
  1. uwarunkowania polityczno społeczne,
  2. podporządkowanie sztuki polityce,
  3. podstawowe cechy odróżniające,
  4. przykłady architektury i sztuki.
 12. Kubizm
  1. kubizm jako forma walki architektów z naturą,
  2. przykłady małych i dużych form kubistycznych,
  3. sztuka lat 60­‑tych XX wieku.
 13. Współczesne neoeklektyzmy
 14. krótkie omówienie tendencji panujących w sztuce i architekturze współczesnej

 15. Malarstwo XIX i XX wieku
  1. akademizm — od Matejki do Kossaka,
  2. impresjonizm,
  3. ekspresjonizm,
  4. kubiści i Picasso,
  5. pop­‑art jako sztuka zmienna w czasie,
  6. pop­‑art i Andy Warchol,
  7. surrealiści na przykładzie Salvatore Dali i współczesne kontynuacje,
  8. idea abstrakcjonizmu jako sztuki wolnej.

III. Instruktorzy opieki nad zabytkami i społeczni opiekunowie zabytków

3 godziny

Rola społecznych opiekunów zabytków i instruktorów opieki nad zabytkami w opiece nad zabytkami, upowszechnianiu wiedzy i kształceniu społeczeństwa o zabytkach i ich ochronie. Zadania i prawa społecznych opiekunów zabytków i instruktorów opieki nad zabytkami, formy działalności.

IV. Muzea. Podstawowe informacje

2 godziny

Podstawy wiedzy z zakresu wiedzy o muzeach, wg Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach z późniejszymi zmianami, w tym między innymi:

V. Muzea regionalne PTTK, izby regionalne

2 godziny

Podstawy prawne powoływania izb regionalnych i muzeów PTTK. Udział muzeów PTTK i izb regionalnych w realizacji celów PTTK.

VI. Rola zabytków w turystyce i krajoznawstwie

2 godziny

Udział społeczeństwa w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Znajomość zabytków, jako element krajoznawstwa. Walory turystyczne i krajoznawcze zabytków. Rola PTTK w popularyzacji zabytków.

VII. Działania w obszarze popularyzacji ochrony zabytków

3 godziny

Popularyzacja zabytków, jako element opieki nad zabytkami. Zasady organizacji odczytów, wystaw, konkursów, szkoleń i wycieczek. Nauka sporządzania regulaminów konkursów, szkoleń i scenariuszy wystaw. Organizacja zajęć terenowych z uczestnikami kursów, szkoleń, wycieczek poświęconych popularyzacji ochrony zabytków.

VIII. Specyficzne problemy ochrony dóbr kultury i zabytków

2 godziny

Problemy związane z ochroną dóbr kultury. Przepisy karne w tym zakresie. Ochrona zabytków, w tym architektury militarnej w obiektach zamkniętych. Ochrona zabytków architektury militarnej i przemysłowej nie ujętych w rejestrach zabytków.

§ 3.

Postanowienia końcowe

 1. Ramowy program szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK został przyjęty przez KOnZ ZG PTTK w dniu 17 października 2012 roku.
 2. Ramowy program szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 7/XVII/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.