Kadra programowa PTTK

Ramowy program szkolenia na

Opiekuna Przyrody PTTK

Załącznik do uchwały ZG nr 424/XVI/2009

obowiązuje od 27 czerwca 2009 r.

(14 godzin wykładów)

I. Ochrona przyrody

4 godz.

 1. Co to jest ochrona środowiska, ochrona przyrody i jej i środowiska zasobów ( zarys historii).
 2. Program ochrony środowiska i ochrony przyrody w Polsce. Organizacja zarządzania, zakres działania administracji państwowej i samorządowej.
 3. Rola PTTK w ochronie przyrody i środowiska naturalnego. Przepisy i zasady turystyki w lasach, na terenach górskich, na wydmach, na wodzie i nad wodą, na wybrzeżu morskim.

II. Formy ochrony

4 godz.

 1. Pomniki przyrody, rezerwaty, parki narodowe, obszary przyrody w Polsce Natura 2000. Przepisy obowiązujące w rezerwatach i parkach narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego i jego organizacji na tych terenach.
 2. Parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo­‑krajobrazowe. Punkty styczne ochrony przyrody i obiektów kulturowych, w tym zabytków (np. parki podworskie, zabytkowe cmentarze...).
 3. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
 4. Ochrona ścisła, częściowa, czynna i krajobrazowa.
 5. Przepisy karne za naruszanie przepisów o ochronie przyrody (dot. form ochrony przyrody).
 6. Przepisy i zasady turystyki w lasach, w terenach górskich, na wydmach, na wodzie i nad wodą, na wybrzeżu morskim.

III. Charakterystyka środowiska przyrodniczego

3 godz.

 1. Ekosystemy leśne — bory, lasy, łęgi, olsy.
 2. Ekosystemy nieleśne — bagna, torfowiska, wydmy, łąki, hale, turnie.
 3. Ekosystemy wodne — jeziora (typy), rzeki, potoki .

IV. Opiekun Przyrody PTTK

3 godz.

 1. Podejmowanie funkcji indywidualnie i zbiorowo, tryb zgłaszania, zakres działania.
 2. Indywidualny Opiekun Przyrody PTTK — obiekt ochrony: pomnik przyrody, pomnik krajobrazu, rezerwat, fragment cennych krajobrazowo zadrzewień, lasu, szlak turystyczny lub jego odcinek, ścieżka przyrodnicza. Łączenie funkcji opiekuna przyrody i społecznego opiekuna zabytków (zabytkowe parki).
 3. Zbiorowy Opiekun Przyrody PTTK — obiekt ochrony: rezerwat, park krajobrazowy, określony obszar lasu, akwen, park miejski, teren masowego wypoczynku i turystyki.

Wycieczka metodyczna

 1. Nauka przyrodoznawstwa, znajomości flory i fauny, zwłaszcza gatunków chronionych.
 2. Umożliwienie zaznajomienia się uczestników z różnymi ekosystemami oraz pogłębienie wiedzy o obiektach chronionych. Zalecane zorganizowanie wycieczki na tereny urozmaiconego gatunkowo lasu, wzdłuż brzegów jeziora/ potoku, rzeki itp.