Kadra programowa PTTK

Regulamin

Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK

obowiązuje od dnia 15 kwietnia 1994 r.

§ 1.

W celu upowszechnienia turystyki kolarskiej i krajoznawstwa Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK powołuje, na wniosek oddziałowych komisji turystyki kolarskiej lub własny, przodowników turystyki kolarskiej.

I. Powoływanie przodowników

§ 2.

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej powoływani są spośród doświadczonych turystów kolarzy spełniających następujące wymagania:
  1. posiadają pełne prawa obywatelskie,
  2. są członkami PTTK nie krócej niż trzy lata,
  3. posiadają kolarską odznakę turystyczną (KOT) w stopniu srebrnym,
  4. zdali egzamin na przodownika turystyki kolarskiej.
 2. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK może, na wniosek oddziałowej komisji turystyki kolarskiej lub własny, nadać tytuł przodownika bez egzaminu czynnym i doświadczonym działaczom turystyki kolarskiej.
 3. Ustala się następujące tytuły przodownickie:
  1. młodzieżowy przodownik — przyznawany kandydatom w wieku 16­‑18 lat spełniającym warunki określone w § 2 pkt 1 lit. b, c, d,
  2. przodownik — przyznawany kandydatom spełniającym warunki określone w § 2 pkt 1 lit. a, b, c, d,
  3. przodownik nie podlegający dalszej weryfikacji — przyznawany na wniosek oddziałowych komisji turystyki kolarskiej przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przodownikom o bardzo aktywnej działalności przodownickiej w okresie minimum 10 lat,
  4. honorowy przodownik — przyznawany na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przez Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego PTTK przodownikom o bardzo aktywnej działalności w okresie minimum 20 lat.
 4. Obowiązki i uprawnienia młodzieżowego przodownika są takie same jak przodownika z pominięciem tych, których wypełnianie wymaga pełnych praw obywatelskich. Po ukończeniu 18 lat młodzieżowy przodownik uzyskuje pełne uprawnienia przodownika.

II. Obowiązki przodownika

§ 3.

Przodownicy mają obowiązek współdziałania w realizacji celów PTTK, a w szczególności:

III. Uprawnienia przodownika

§ 4.

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej otrzymują legitymacje wystawione przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ze wskazaniem terminu ważności. Weryfikacji przodowników i przedłużania ważności legitymacji dokonują oddziałowe komisje (kluby z uprawnieniami komisji) lub za ich zgodą regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej. W oddziałach, w których nie ma oddziałowej komisji, weryfikacji i przedłużenia ważności legitymacji dokonują zarządy oddziałów lub za ich zgodą rady regionalne. Weryfikację przodowników przeprowadza się co dwa lata według zasad określonych w instrukcji KTKol. ZG PTTK.
 2. Odznaka przodownika turystyki kolarskiej jest metalowa, emaliowana, biała, w kształcie koła rowerowego, z czarnym napisem „Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK” na zielonym tle. Przodownicy honorowi posiadają odznakę z wewnętrznym kołem z napisem PTTK w kolorze złotym.
 3. Przodownik posiada prawo potwierdzania wszystkich przejazdów, w których uczestniczył. Ma także prawo potwierdzania tych przejazdów, w których nie brał udziału, o ile nie ma wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Potwierdzenie zawiera podpis i numer legitymacji przodownika. Własne przejazdy przodownik może potwierdzać sam. Powyższe uprawnienia nie dotyczą odznak:
  1. Małego i Dużego Rajdu Dookoła Polski,
  2. Rajdu Szlakami Zamków w Polsce.
 4. Uprawnienia przodownika są ważne na terenie całej Polski.

§ 5.

Przodownicy działają w klubach i kołach (sekcjach) PTTK. Za właściwe wykorzystanie przodowników w działalności PTTK odpowiedzialne są macierzyste jednostki organizacyjne.

IV. Postanowienia końcowe

§ 6.

Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK, na wniosek właściwej oddziałowej komisji turystyki kolarskiej lub własny, może pozbawić tytułu przodownika w przypadku zachowania niegodnego przodownika lub działania na szkodę PTTK.

§ 7.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 8.

Niniejszy regulamin ważny od dnia 1.01.1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi przez KTKol ZG PTTK w marcu 1994 r. obowiązuje od dnia 15 kwietnia 1994 r.

Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK