Kadra programowa PTTK

Formy kształcenia kandydatów na

Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

  1. Kształcenie może być prowadzone w trybie stacjonarnym, zaocznym lub mieszanym tj. stacjonarno­‑mieszanym.
  2. Bardzo cenną odmianą kształcenia stacjonarnego jest prowadzenie zajęć programowych w czasie kilkudniowej wycieczki krajoznawczej po województwie lub w ramach obozu wędrownego. Pozwala to bowiem na pogłębienie wiedzy u osób szkolonych, a organizatorom umożliwia bliższe poznanie kandydatów sprawdzenie ich umiejętności w terenie.
  3. Przy zaocznej formie kształcenia, kandydaci, po przeprowadzeniu z nimi wstępnych rozmów, winni otrzymać wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, ramowy program kształcenia i dostępną bibliografię oraz teksty regulaminów oraz zasady korzystania ze zbiorów regionalnych pracowni krajoznawczych. Jednocześnie organizatorzy ustalają formy i terminy spotkań seminaryjnych dla udzielenia wyjaśnień, wskazówek oraz dla przeprowadzenia wykładów uzupełniających (w miarę potrzeb).
  4. Przy stacjonarno­‑zaocznej formie kształcenia, organizatorzy ustalają zestaw zagadnień objętych programem, które muszą być przedstawione w bezpośrednich wykładach, natomiast pozostałe przekazują uczestnikom do samodzielnego przygotowania. W miarę potrzeb mogą być również organizowane spotkania seminaryjne, jak przy kształceniu zaocznym.
  5. Wiedza teoretyczna, określona w punkcie 1 programu (województwo uprawnień) oraz w punkcie 2 (zasady uprawiania turystyki pieszej) musi być uzupełniona działaniami praktycznymi w kołach, klubach, komisjach turystyki pieszej, jak również bezpośrednim udziałem w przygotowaniu i rozliczeniu imprez turystycznych. Pożądane jest powierzanie kandydatom określonych zadań do wykonania, pod opieką doświadczonych przodowników, jako zadań szkoleniowych.
  6. Zakończeniem kształcenia jest sprawdzenie stopnia przyswojenia przez kandydatów wymaganej wiedzy i umiejętności. Sprawdzenia dokonuje komisja egzaminacyjna, powołana przez organizatora kształcenia spośród zespołu egzaminatorów, zatwierdzonych uprzednio przez KTP ZG PTTK. Egzamin przeprowadza się bez względu na formę kształcenia. KTP zastrzega sobie prawo uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnych, stąd obowiązek zawiadamiania KTP ZG PTTK o terminie egzaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14­‑dniowym.