System kształcenia kadr PTTK

Koncepcja kształcenia kadr programowych PTTK

załącznik do uchwały nr 180/93 Prezydium ZG PTTK z dn. 15.01.1993 r.

1. Kadra programowa PTTK

1.1. Kadrę programową PTTK stanowią członkowie Towarzystwa, którzy dobrowolnie przyjęli na siebie obowiązki propagowania idei, celów i zadań Towarzystwa oraz aktywnego, przyczyniania się do ich realizacji, a także krzewienia krajoznawstwa jako podstawy programowej oraz zdobyli odpowiednią wiedzę fachową i otrzymali odpowiednie uprawnienia nadane im przez Zarząd Główny PTTK.

1.2. Członek kadry programowej PTTK ma obowiązek:

1.3. Członek kadry programowej PTTK ma prawo do:

1.4. Inicjatywa w zakresie powoływania nowych uprawnień członków kadry programowej PTTK przysługuje komisjom ZG PTTK, które opracowują regulaminy tych uprawnień i przedkładają je Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia. Zatwierdzenie regulaminu uprawnienia przez ZG PTTK jest równoznaczne z jego powołaniem. Regulamin uprawnień powinien m.in. zawierać:

1.5. Wszelkie zmiany w regulaminie uprawnień wprowadzają komisje ZG PTTK z inicjatywy własnej lub z inicjatywy ZG PTTK, zmienione regulaminy uprawnień podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTTK.

1.6. Likwidacja uprawnienia następuje przez Zarząd Główny PTTK z jego inicjatywy po uprzedniej konsultacji z właściwą komisją ZG lub z inicjatywy tej komisji.

1.7. Wśród członków kadry programowej PTTK wyróżnia się członków kadry programowej szczebla Towarzystwa oraz szczebla oddziału.

1.8. Zasięgiem działalności członka kadry programowej szczebla Towarzystwa jest objęte całe Towarzystwo, tzn. wszystkie jego jednostki organizacyjne. Zasięgiem działalności członka kadry programowej szczebla oddziału są wszystkie jednostki organizacyjne macierzystego oddziału PTTK.

1.9. Członkowie kadry programowej szczebla Towarzystwa i oddziału nie pozostają względem siebie w żadnej zależności organizacyjnej. Członek kadry programowej jednego szczebla może mieć uprawnienia również członka kadry programowej

1.10. Zarząd Główny PTTK może ustalać dodatkowe przywileje członków kadry programowej bez względu na szczebel ich działania. Zarząd każdego oddziału PTTK może ustalać dodatkowe przywileje, zgodnie ze swoimi kompetencjami,

1.11. Członek kadry programowej PTTK może być wynagradzany za swoją działalność szczególnie za organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych oraz prowadzenie szkoleń.

2. System kształcenia w PTTK

2.1. Kształcenie kadry programowej PTTK oraz podnoszenie poziomu wiedzy krajoznawczej i Kultury uprawiania turystyki członków Towarzystwa jest jednym z celów statutowych PTTK.

2.2. Kształcenie kadry programowej PTTK:

2.2.1. Kształcenie kadry programowej PTTK organizowane jest w celu przygotowania członków Towarzystwa do pracy w PTTK przy realizowaniu zadań programowych i organizacyjnych.

2.2.2. Kształcenie kadry programowej PTTK jest organizowane w imieniu Zarządu Głównego PTTK przez odpowiednie jego komisje według opracowanych przez nie ramowych programów kształcenia, zatwierdzonych przez ZG PTTK.

2.2.3. Komisje ZG PTTK określają tryb kształcenia kandydatów na członków kadry programowej PTTK.

2.2.4. Realizatorami kształcenia są:

2.2.5. Kształcenie kadry programowej PTTK może być prowadzone w trybie stacjonarnym, zaocznym lub mieszanym, tj. stacjonarno­‑zaocznym.

2.2.6 Uprawnienia członka kadry programowej PTTK nadają w imieniu ZG PTTK jego komisje tym kandydatom, którzy:

2.2.7. Dla usprawnienia pracy, Komisje ZG PTTK mogą powoływać stałe lub czasowe regionalne komisje egzaminacyjne, które w przydzielonym dla nich regionie będą:

2.2.8. Komisje ZG PTTK prowadzą według swoich kompetencji ewidencję i weryfikację członków kadry programowej PTTK szczebla Towarzystwa, natomiast oddziały prowadzą ewidencję wszystkich członków kadry programowej działających w tych oddziałach oraz weryfikację członków tylko swojej kadry programowej szczebla oddziału.

2.2.9. Komisje ZG PTTK oraz oddziały mogą opracowywać i wydawać, według kompetencji, materiały szkoleniowe związane z kształceniem kadry programowej PTTK.

2.2.10. Koszty kształcenia kadry programowej PTTK są pokrywane ze środków budżetowych komisji ZG PTTK, środków własnych oddziałów PTTK, wpłat kandydatów na członków kadry programowej PTTK oraz innych środków, również spoza Towarzystwa.

2.2.11. Komisje ZG oraz oddziały, według kompetencji, mogą ustanawiać opłaty wnoszone przez członków kadry programowej PTTK za weryfikację oraz przedłużanie ich uprawnień.

2.3. Członek kadry programowej PTTK traci swoje uprawnienia w przypadku:

Uprawnień członka kadry programowej PTTK pozbawia komisja ZG PTTK, która w imieniu tego zarządu uprawnienia nadała.

2.4. Zawieszenie członka kadry programowej w jego uprawnieniach następuje na okres od 1 do 8 lat:

Zawieszenia dokonuje:

Prezydium ZG PTTK