System kształcenia kadr PTTK

System kształcenia kadr PTTK

Szkolenie podstawowe

Załącznik nr 1a do uchwały nr 66/X/III/94 Zarządu Głównego PTTK z dn. 10.12.1994 r.

Szkolenie podstawowe

Przedstawiony program szkolenia podstawowego jest programem ramowym i może być dostosowany do swoich potrzeb przez Zarządy Oddziałów PTTK — organizatorów szkolenia.

Program szkolenia podstawowego

Wycieczki — celem szkolenia w trakcie wycieczek jest:

Jest to cel pierwszoplanowy, ponieważ wycieczka nie może ograniczyć się tylko do przebycia określonej ilości kilometrów. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do udziału przynajmniej w jednej wycieczce krajoznawczej i jednej turystyki kwalifikowanej. Wycieczki są jednocześnie sprawdzianem wiedzy. Muszą być zorganizowane wzorowo pod względem metodycznym.

A Wycieczki krajoznawcze

 1. przyrodnicza — dla przybliżenia wiedzy o przyrodzie ożywionej i nieożywionej, o formach ukształtowania powierzchni, o wybranych problemach ochrony przyrody, rodzajach zbiorowisk roślinnych, praktyczne rozpoznawanie pospolitych gatunków flory i fauny. Wycieczka ta może obejmować również zwiedzanie ciekawszych odkrywek skalnych, kamieniołomów, jaskiń, form krasowych itp.,
 2. historyczne — w celu przybliżenia uczestnikom historii Polski,
 3. architektoniczne — wiadomości o stylach, o rozwoju architektury w Polsce, o krajobrazach budowlanych,
 4. archeologiczne — na tereny wykopalisk, grodzisk, kurhanów, do miejsc kultu w połączeniu z elementami prehistorii terenów Polski,
 5. etnograficzne — połączone z wizytami u twórców ludowych, obejmujące zwiedzanie działów etnograficznych w muzeach regionalnych, zapoznające z formami budownictwa ludowego. Mogą być również połączone z udziałem w imprezach kultury ludowej,
 6. wycieczki o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy niektórych z wymienionych wycieczek. Celem tych wycieczek może być np. poznanie regionu we wszelkich przejawach jego życia. Nie powinny mieć jednak charakteru zwykłych wycieczek pieszych czy autokarowych — ich profil krajoznawczy musi być wyraźnie określony, np. tytułem takim jak „Szlakiem Romantyzmu po Mazowszu”.

B Wycieczki turystyki kwalifikowanej

 1. piesza 2­‑dniowa z zalecanym biwakiem w namiocie,
 2. piesza z elementami imprezy na orientację,
 3. kajakowa,
 4. żeglarska,
 5. narciarska,
 6. kolarska,
 7. górska.

Wybór wycieczki uzależniony jest od wieku uczestników, od charakteru działalności koła czy klubu, od charakteru regionu itp. Długość trasy i czas trwania wycieczki turystyki kwalifikowanej powinna być dostosowana do możliwości fizycznych uczestników.

Szkolenie podstawowe, aby było powszechne, musi być dostępne dla wszystkich. Każda z wycieczek tej grupy musi być połączona z nauką uprawiania danej formy turystyki. Uczestnicy powinni brać aktywny udział w wycieczce. Nie można zaniedbać również strony krajoznawczej wycieczki i ograniczyć jej jedynie do przejścia określonej trasy. Wycieczkę 2-dniową można w uzasadnionych przypadkach (np. w kole emerytów) zastąpić dwoma wycieczkami 1­‑dniowymi.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego organizator dokonuje wpisu do legitymacji członkowskiej uczestnika według wzoru:

kol. .......................... obył szkolenie podstawowe.

miejsce .......................... data .......................... organizator ..........................

Zarząd Główny PTTK