System kształcenia kadr PTTK

Uchwała nr 66/XIII/94

Zarządu Głównego PTTK z dn. 10.12.1994 r.

w sprawie

„Systemu kształcenia w PTTK”

Kształcenie kadr turystycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy krajoznawczej członków Towarzystwa było i jest jednym z zasadniczych celów statutowych PTT i PTK oraz PTTK. Jest ono jednym z podstawowych zadań w działalności programowej PTTK. Ilość i jakość kadry decyduje o poziomie pracy organizacyjnej, jak również o miejscu i autorytecie Towarzystwa w społeczeństwie. Nowelizacja obowiązującego dotychczas „Systemu kształcenia w PTTK” (Uchwała nr 61/X/84 ZG PTTK z dn. 11.02.84 r.) wynika z art. 8 pkt. 9 oraz art. 9 pkt. 5 Statutu PTTK zarejestrowanego w sądzie wojewódzkim w Warszawie 18.11.1990 r. oraz „Koncepcji kształcenia kadr programowych PTTK" wprowadzonej Uchwałą nr 180/93 Prezydium ZG PTTK z dn. 15.01.1993 r.

Zarząd Główny PTTK postanawia:

§ 1.

  1. Zatwierdzić „System kształcenia w PTTK” obejmujący szkolenie podstawowe, ogólne oraz specjalistyczne wraz z załącznikami.
  2. Zalecić jednostkom organizacyjnym PTTK szersze uwzględnienie problematyki kształcenia w działalności programowej.

§ 2.

  1. Zalecić Zarządom Oddziałów prowadzenie szkolenia podstawowego oraz organizację szkoleń ogólnych.
  2. Zobowiązać komisje ZG do:
    1. opracowania programów szkolenia specjalistycznego po uwzględnieniu zakresu szkolenia ogólnego,
    2. organizowania oraz koordynowania szkoleń specjalistycznych.

§ 3.

„System kształcenia w PTTK” stanowiący załącznik nr 1 wchodzi w życie z dniem 1.01.1995 r. Z tym dniem przestaje obowiązywać Uchwała nr 61/7084 ZG PTTK z dn. 11.02.1984 r.

Zarząd Główny PTTK