Odznaki OM PTTK w Warszawie

Regulamin odznaki krajoznawczej

„Cichociemni — Spadochroniarze Armii Krajowej”

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż.

 1. Odznaka „Cichociemni — Spadochroniarze Armii Krajowej” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona przez Prezydium ZG PTTK na wniosek Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 2. Celem Odznaki jest:
  1. przybliżenie mało znanych sylwetek 316 bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, ich dokonań oraz powojennych losów,
  2. zachęcenie turystów do zapoznawania się z historią formacji,
  3. popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK.
 3. Ustanawia się następujące stopnie Odznaki: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10. roku życia, podczas wycieczek w dowolnej formie.
 5. Dla uzyskania Odznaki należy uzyskać niżej wymienioną liczbę punktów:
  • dla stopnia brązowego — 100,
  • dla stopnia srebrnego — 200,
  • dla stopnia złotego — 316.
 6. Warunkiem dodatkowym zdobycia Odznaki w stopniu srebrnym jest odwiedzenie jednego, a w stopniu złotym — kolejnych dwóch spośród następujących muzeów: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz Muzeum Historyczno­‑Wojskowe w Toruniu.
 7. Zasady punktacji:
  • pomniki upamiętniające formację oraz jej żołnierzy, w tym miejsca zrzutów — 10 pkt.
  • wystawy stałe, izby pamięci oraz ekspozycje muzealne tematycznie nawiązujące do historii formacji i jej żołnierzy — 8 pkt.
  • pojedyncze groby lub zbiorowe mogiły Cichociemnych — 5 pkt.
  • miejsca i obiekty związane z działalnością bojową i życiem poszczególnych Cichociemnych (upamiętnione tablicą lub udokumentowane w inny sposób) — 3 pkt.
  • ulice, place, osiedla, parki oraz inne obiekty poświęcone spadochroniarzom AK — 2 pkt.
 8. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie.
 9. Odznakę przyznaje Terenowy Referat Weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest prowadzona w dowolnej formie kronika. W przypadku formy elektronicznej, kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płycie CD.
 10. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia oraz miejsce zamieszkania zdobywającego Odznakę, nazwa obiektu wraz z krótkim jego opisem oraz potwierdzenie zwiedzania obiektu (np. bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu, pieczątka z obiektu, w przypadku małych miejscowości — pieczęć instytucji/firmy z nazwą miejscowości lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK).
 11. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 12. Przy ubieganiu się o wyższy stopień Odznaki należy przedłożyć kroniki ze zweryfikowanymi uprzednio stopniami. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest nieograniczony.
 13. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko zdobywającego. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.
 14. Dystrybucję Odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00­‑001 Warszawa 1).
 15. Wzór Odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.
 16. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 17. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 45/XVIII/2015 w dniu 10 marca 2015 r.