Szkolenia na Organizatora Turystyki PTTK w OM PTTK w Warszawie

Ramowy program szkolenia

Organizatora Turystyki PTTK

w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

obowiązuje od dnia 21.09.2015 r.

Wytyczne do prowadzenia kursu OT

Uwagi ogólne

Kursy Organizatora Turystyki PTTK może prowadzić każde koło PTTK zrzeszone w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie, które:

Wszystkie kursy organizowane przez koła OM PTTK nadzorowane są w imieniu Zarządu Oddziału poprzez Komisję ds. OT OM, a Kierownicy kursów są zobligowani do stosowania zaleceń Komisji.

Komisja ds. OT w powoływana jest przez Zarząd OM wśród kadry programowej OM i składa się zPrzewodniczącego Komisji oraz przynajmniej dwóch członków.

Organem odwoławczym są:

Finansowanie kursu

Za finansowanie kursu odpowiedzialny jest Zarząd Koła prowadzącego kurs. Pobierana odpłatność za kurs musi być ewidencjonowana przez koło zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w OM PTTK w Warszawie.

Należy przy tym przyjąć następujące zasady:

Przebieg kursu

Zakres kursu

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć kursu należy omówić następujące zagadnienia:

Część teoretyczna

Cykl wykładów i ćwiczeń w ramach których omawiane są na następujące bloki tematyczne:

Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych grup turystycznych oraz organizacją imprez turystyki kwalifikowanej

Celem tego bloku zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do aktywnego udziału w praktycznej części kursu. W trakcie realizacji tych zajęć należy głównie omawiać praktyczną stronę poruszanych zagadnień oraz opierać się na konkretnych przykładach z doświadczeń prowadzącego zajęcia. W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (szczegółowy zakres zajęć został opisany w załączniku Szczegółowy zakres wiadomości):

 1. prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej (na nizinach i w górach),
 2. terenoznawstwo i umiejętność korzystania z map,
 3. bezpieczeństwo i higiena uczestników imprez turystyki kwalifikowanej,
 4. podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 5. ratownictwo, wzywanie pomocy i współdziałanie ze służbami ratowniczymi,
 6. podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy,
 7. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej,
 8. podstawowe aspekty prawne związane z organizacją i realizacją imprez turystyki kwalifikowanej.

Blok B. Podstawy krajoznawstwa

Blok ten obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym krajoznawstwem, a celem zajęć jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania programu krajoznawczego imprezy turystycznej oraz przekazywania treści krajoznawczej uczestnikom imprez. W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (szczegółowy zakres zajęć został opisany w załączniku Szczegółowy zakres wiadomości):

 1. historia architektury w Polsce,
 2. historia turystyki i krajoznawstwa na terenach Polski,
 3. PTTK jako organizacja,
 4. etnografia,
 5. budownictwo drewniane,
 6. środowisko naturalne,
 7. system ochrony przyrody w Polsce,
 8. geografia turystyczna Polski.

Część praktyczna

Cześć praktyczna kursu jest realizowana pod nadzorem, co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia kadry programowej PTTK i umowę o wolontariacie z OM PTTK w Warszawie. Ponadto wszystkie imprezy realizowane w ramach kursu muszą być organizowane zgodnie z zasadami organizacji imprez OM PTTK w Warszawie.

Część praktyczna kursu musi obejmować wyjazdy szkoleniowe (minimum 6 dni wyjazdowych, z co najmniej 2 noclegami), których celem jest nauka pod okiem instruktora następujących umiejętności:

Prowadzący kurs stawiają przed kursantami zadania polegające na przejęciu przez kursanta/kursantów opieki nad całą grupą.

Zwraca się uwagę, aby w trakcie wyjazdów sprawdzać umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy nabytej podczas części teoretycznej kursu.

Zaliczenie kursu

Zaliczenie kursu polega na:

W przypadku wystawienia negatywnej opinii uczestnikowi kursu, kierownik tego kursu powinien przekazać Komisji ds. OT pisemne uzasadnienie tej decyzji.

W przypadku, gdy uczestnik kursu nie zgadza się z negatywną opinią kierownika kursu przysługuje mu odwołanie od tej decyzji do Komisji ds. OT w OM PTTK w Warszawie, która po rozpoznaniu konkretnej sprawy może tej opinii nie zaakceptować.

Egzamin

Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna jest przeprowadzana w kołach, a teoretyczna przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Komisję ds. OT w OM PTTK. Część teoretyczna składa się z części pisemnej i ustnej.

Osoby posiadające uprawnienia kadry programowej PTTK (instruktor lub przodownik), w tym OT z innego Oddziału lub przewodnika turystycznego są zwolnione z egzaminu i otrzymują uprawnienie OT. Wymagane jest jedynie zapoznanie ze specyfiką działalności i charakterem Oddziału Międzyuczelnianego.

Postanowieniem Zarządu OM PTTK w Warszawie, egzaminy będą się odbywały przynajmniej trzy razu w roku. W zależności od potrzeb i liczby chętnych.

Część praktyczna

Cześć praktyczna egzaminu jest realizowana w klubach pod nadzorem, co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia kadry programowej PTTK i umowę o wolontariacie z OM PTTK w Warszawie. Egzamin praktyczny składa się z minimum 2­‑dniowego wyjazdu egzaminacyjnego — jego celem jest sprawdzenie następujących umiejętności praktycznych uczestników kursu:

Część teoretyczna

Egzamin teoretyczny na OT przeprowadzany jest pod nadzorem co najmniej trzyosobowej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczonej przez Przewodniczącego Komisji ds. OT Oddziału Międzyuczelnianego PTTK. Do egzaminu teoretycznego mogą przystąpić wyłącznie członkowie OM PTTK w Warszawie.

Postępowanie egzaminacyjne przebiega w następujący sposób:

Zdanie egzaminu teoretycznego, obrona programu wycieczki oraz dostarczone przez Kierowników kursów poświadczenia zaliczenia egzaminu praktycznego są podstawą do przyznania przez OM PTTK w Warszawie uprawnień organizatora Turystyki PTTK.

Niniejszy ramowy program szkolenia Organizatora Turystyki w Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie wchodzi w życie z dniem 21.09.2015.