Szkolenia na Organizatora Turystyki PTTK w OM PTTK w Warszawie

Szczegółowy zakres wiadomości

dla kursów Organizatora Turystyki PTTK

organizowanych w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

obowiązuje od dnia 13.10.2015 r.

Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych grup turystycznych oraz organizacją imprez turystyki kwalifikowanej

Prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej

 1. prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej — podstawowe zalecenia metodyczne,
 2. specyfika kierowania grupą turystyczną w środowisku akademickim,
 3. grupy formalne i nieformalne,
 4. rola kierownika imprezy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Terenoznawstwo i umiejętność korzystania z map

 1. pojęcie mapy i znaki umowne,
 2. rzeźba terenu i sposoby jej prezentacji na mapie,
 3. nauka czytania mapy i orientowanie jej w terenie,
 4. metody poruszania się w terenie bez korzystania z mapy,
 5. planowanie trasy wycieczki w oparciu o mapę.

Bezpieczeństwo i higiena uczestników imprez turystyki kwalifikowanej

 1. rodzaje zagrożeń występujących w czasie imprez turystyki kwalifikowanej,
 2. prowadzenie grupy wycieczkowej w warunkach ekstremalnych (mgła, burza, noc, oblodzenie, zabłądzenie itp.),
 3. zagrożenia cywilizacyjne (w tym: poruszanie się na terenie miejscowości, po drogach publicznych i korzystanie z komunikacji publicznej),
 4. typowe problemy zdrowotne występujące wśród uczestników wyjazdów turystycznych,
 5. profilaktyka zdrowotna i zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym dla uczestników imprezy,
 6. apteczka uczestnika oraz apteczka kierownika imprezy — ich kompletowanie i wykorzystywanie w zależności od rodzaju imprezy turystycznej.

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej

 1. resuscytacja i reanimacja — definicje pojęć, etapy RKO,
 2. rodzaje krwotoków i ich tamowanie,
 3. złamania, zwichnięcia i skręcenia,
 4. wstrząs,
 5. wstrząśnienie mózgu i urazy głowy,
 6. uszkodzenie kręgosłupa,
 7. udar słoneczny,
 8. wychłodzenie,
 9. oparzenia i odmrożenia,
 10. zatrucia pokarmowe i bóle brzucha,
 11. ukąszenia i użądlenia,
 12. ciała obce i ich usuwanie,
 13. stany zagrożenia życia — omdlenie i utrata przytomności.
 14. padaczka, astma, cukrzyca, alergie — postępowanie.

Dla każdego z tych tematów powinno zostać omówione: najczęstsze przyczyny występowania, podstawowe objawy, schemat postępowania (w tym kiedy jest konieczne wezwanie pomocy medycznej), sposoby unikania lub minimalizowania zagrożeń danego typu.

Ratownictwo, wzywanie pomocy i współdziałanie ze służbami ratowniczymi

 1. sposoby wzywania pomocy, sygnały alarmowe (w tym ważne telefony), schemat meldunku składanego służbom ratunkowym,
 2. podstawy ratownictwa i zabezpieczenie miejsca wypadku,
 3. zasady zapewnienia bezpieczeństwa grupie podczas wypadku,
 4. współdziałanie ze służbami ratowniczymi (m.in. GOPR, TOPR i WOPR).

Podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy

 1. podstawowe wyposażenie turysty m.in.: plecak, buty, odzież oddychająca i termoaktywna (membrany, polary),
 2. indywidualne wyposażenie dodatkowe: ochraniacze, mapnik, kompas, sprzęt kuchenny itp.
 3. wyposażenie grupy turystycznej — namioty i inny sprzęt biwakowy,
 4. zasady doboru sprzętu turystycznego do warunków terenowych i pogodowych oraz rodzaju imprezy,
 5. podstawowe zasady użytkowania i konserwacji sprzętu turystycznego,
 6. możliwości zakupu sprzętu turystycznego i biwakowego.

Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej

 1. przygotowywanie, planowanie i reklama imprezy turystycznej,
 2. wyszukiwanie przydatnych informacji, w tym: posługiwanie się rozkładami jazdy PKP i PKS, wykorzystanie Internetu, korzystanie z innych źródeł informacji,
 3. zgłaszanie, realizacja i rozliczanie imprezy turystycznej w OM PTTK w Warszawie,
 4. ubezpieczenie imprez turystycznych,

Podstawowe aspekty prawne związane z organizacją i realizacją imprez turystyki kwalifikowanej

 1. prawa i obowiązki organizatora imprezy turystycznej.
 2. prawa i obowiązki wolontariusza,
 3. przepisy komunikacyjne i prawo o ruchu drogowym.
 4. przebywanie na obszarach chronionych ustawą „O ochronie przyrody”,
 5. przebywanie w strefie nadgranicznej i przekraczanie granicy,
 6. przepisy finansowe związane z rozliczaniem imprezy turystycznej,
 7. korzystanie z usług turystycznych i prawa konsumenckie.

Blok B. Podstawy krajoznawstwa

Historia architektury w Polsce

 1. rozpoznawanie styli i elementów architektonicznych,
 2. założenia miejskie i obronne,
 3. najważniejsze zabytki architektury w Polsce (lista światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, Kanon Krajoznawczy Polski).

Historia turystyki i krajoznawstwa na terenach Polski

 1. historia turystyki na ziemiach polskich,
 2. organizacje turystyczne na ziemiach polskich (m.in. PTT, PTK),
 3. osoby zasłużone dla polskiej turystyki.

PTTK jako organizacja

 1. historia PTTK,
 2. struktura organizacyjna PTTK,
 3. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie,
 4. odznaki PTTK oraz system uprawnień kadry programowej PTTK.

Etnografia

 1. podstawowe pojęcia etnografii,
 2. najważniejsze przejawy kultury materialnej i niematerialnej,
 3. grupy etniczne i mniejszości narodowe na terenach Polski obecnie i w przeszłości,
 4. wyznania na terenach Polski obecnie i w przeszłości.

Budownictwo drewniane

 1. drewno jako materiał konstrukcyjny,
 2. rodzaje budowli drewnianych,
 3. konstrukcje drewniane,
 4. regionalne zróżnicowanie budowli drewnianych,
 5. rozpoznawanie typów budynków, konstrukcji i elementów konstrukcyjnych,
 6. najważniejsze zabytki budownictwa drewnianego i skanseny w Polsce.

Środowisko naturalne

 1. zagrożenia środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego,
 2. sposoby przeciwdziałania zagrożeniom;
 3. podstawowe pojęcia ekologii (np. relikt, endemit, ekosystem, ekoton),

System ochrony przyrody w Polsce

 1. podstawowe założenia programowe i prawne ochrony przyrody,
 2. ustawa „O ochronie przyrody” i inne przepisy prawne,
 3. formy ochrony przyrody, m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty biosfery,
 4. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce na wybranych przykładach

Geografia turystyczna Polski

 1. regiony turystyczne (charakterystyka zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego, atrakcje turystyczne, najważniejsze formy ochrony przyrody, charakterystyczne gatunki fauny i flory, zabytki),
 2. Podział administracyjny Polski (znajomość nazw województw, miast wojewódzkich, ich umiejscowienia na mapie Polski)
 3. lista dziedzictwa kulturowego UNESCO i Kanon Krajoznawczy Polski,
 4. Korona Gór Polski.