Odznaki OM PTTK w Warszawie

Regulamin

Odznaki Turystyki Jaskiniowej

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku

  Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyki Jaskiniowej zwana dalej OTJ jest ustanowiona i nadawana przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest:
  • zachęcenie szerokiego grona turystów do poznawania jaskiń oraz regionów ich występowania, a także pogłębianie wiedzy o jaskiniach i konieczności ich ochrony,
  • poznanie zasad bezpiecznej turystyki jaskiniowej,
  • poznanie specjalistycznej literatury dotyczącej jaskiń.
 3. OTJ posiada cztery stopnie:
  1. popularny,
  2. brązowy,
  3. srebrny,
  4. złoty.
 4. OTJ zdobywa się w kolejności stopni.
 5. OTJ mogą zdobywać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą zwiedzać jaskinie wraz z osobą pełnoletnią.
 6. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.
 7. Ze względu na występowanie w jaskiniach zimowych kolonii nietoperzy odznakę można zdobywać od początku kwietnia do końca października.
 8. Podczas zwiedzania jaskiń należy bezwzględnie zachować wszelkie środki ostrożności pozwalające na bezpieczne poznawanie jaskini, w tym: posiadać minimum dwa źródła światła, ochronę głowy i rąk oraz odpowiednią odzież, a także aktualny plan jaskini. Zwiedzanie obiektów nie może odbywać się indywidualnie (minimalna liczba uczestników — 2 osoby).
 9. Warunki zdobywania odznaki

 10. Do OTJ zalicza się jaskinie i obiekty jaskiniowe położone na terenie Polski oraz jaskinie udostępnione turystycznie z przewodnikiem poza jej obszarem.
 11. Obiekty do OTJ muszą być jaskiniami o rozwinięciu poziomym i nie wymagające do ich poznania użycia specjalistycznego sprzętu alpinistycznego oraz znajomości technik wspinaczkowych. Obiekty nie mogą posiadać na przebiegu trasy zwiedzania oraz poza nią w bezpiecznej odległości progów, studni, zacisków, zalanych korytarzy oraz gniazd wodnych. Nie mogą to być również obiekty opisane w literaturze jako szczególnie niebezpieczne w związku z grożącymi obrywami stropu, zaklinowanych głazów i in. Otwór wejściowy jaskini musi być położony w miejscu, do którego możliwe jest bezpieczne, nie eksponowane dojście.
 12. Nie zalicza się obiektów sztucznych takich jak kopalnie, sztolnie, sztuczne groty, obiekty zabytkowej architektury obronnej (twierdze, forty, bunkry i in.).
 13. Nie zalicza się obiektów położonych na obszarach chronionych, do których dojście lub ich zwiedzanie narusza krajowe lub lokalne regulacje prawne związane z ochroną przyrody.
 14. Zaliczenia poznanych obiektów dokonuje się na podstawie „Książki wejść jaskiniowych” prowadzonej w dowolnej formie (w tym elektronicznej).
 15. W rejestrze należy obowiązkowo umieścić:
  • datę zwiedzania jaskini,
  • pełną nazwę zwiedzanego obiektu z podaniem całkowitej długości obiektu,
  • rejon występowania wg wykazu,
  • imiona i nazwiska uczestników,
  • ewentualnie krótki opis jaskini z uwzględnieniem stanu obiektu (zaśmiecenie, dewastacja szaty naciekowej i inne zniszczenia),
  • potwierdzenie nie budzące wątpliwości, co do poznania jaskini wg wytycznych regulaminu, np. zdjęcie foto przed otworem wejściowym jaskini, potwierdzenie udziału w imprezie speleo przez organizatora, bilet lub pieczątka w przypadku jaskiń, w których jest to możliwe.
 16. Za poznanie danego obiektu uważa się przejście głównym ciągiem jaskini, a w sytuacji niemożliwości jasnego określenia jego przebiegu, zwiedzenie dostępnych korytarzy z zastrzeżeniem pkt. 10.
 17. Za poznanie obiektu uważa się również przejście fragmentu głównego ciągu jaskini wynikające z zastrzeżeń pkt. 10.
 18. Zaliczane są również jaskinie udostępnione do zwiedzania na określonych warunkach i przystosowane do masowego ruchu turystycznego.
 19. Na poszczególne stopnie należy zwiedzić następującą ilość obiektów:

 20. stopień obiekty uwagi
  popularny 5
  1. obiekty przystosowane do ruchu turystycznego,
  2. obiekty zwiedzane z właściwym terenowo przewodnikiem,
  3. obiekty, przez które przebiega szlak turystyczny.
  brązowy 10
  srebrny 20 z minimum 2 regionów
  złoty 30 z minimum 3 regionów

 21. Obiekty raz zaliczone na dowolny stopień odznaki nie mogą być powtarzane przy uzyskiwaniu norm na wyższe stopnie.
 22. Regiony na poszczególne stopnie odznaki mogą się powtarzać.
 23. W regionie Jury Krakowsko­‑Wieluńskiej zaliczane są tylko obiekty o całkowitej długości powyżej 15 m.
 24. Interpretacja regulaminu OTJ należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.
 25. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny OM PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00­‑001 Warszawa 1). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

Regiony występowania jaskiń do OTJ

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Dekalog turysty jaskiniowego

 1. Nigdy samodzielnie nie zwiedzaj jaskini.
 2. Przygotuj trasę dojścia do jaskini (zgodnie z regulaminem OTJ).
 3. Zabierz aktualny plan jaskini wraz z jej opisem.
 4. Wyposaż się w dwa źródła światła (np. dwie latarki).
 5. Zadbaj o ochronę głowy (kask) i rąk (rękawice gumowe).
 6. Pamiętaj o odpowiedniej odzieży (której nie będzie ci żal, gdy się zniszczy) i obuwiu (przydatne kalosze).
 7. Zostaw informację w miejscu noclegu, o tym, jakie zamierzasz zwiedzić jaskinie i określ przypuszczalny czas powrotu.
 8. Nie zaśmiecaj i nie dewastuj jaskini (o tym, że „tu byłem”, powiedz Zarządowi Sekcji).
 9. Nie zakłócaj spokoju mieszkańców jaskiń.
 10. Pamiętaj, że wyobraźnia to Twój największy sprzymierzeniec!