Odznaki OM PTTK w Warszawie

Regulamin Odznaki Krajoznawczej

Szlakiem protestantyzmu w Polsce

Regulamin i wykaz obiektów opracował Marcin Tysler.

Współpraca: Szymon Bijak.

Projekt graficzny odznaki: Katarzyna Kara.

  Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w 2015 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno­‑Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno­‑Krajoznawczego w Warszawie w związku z przypadającą na rok 2017 pięćsetną rocznicą Reformacji.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności miejsc i obiektów związanych z historią i współczesnością kościołów protestanckich w Polsce oraz ich wkładu w historię i kulturę narodową.
 3. Patronat nad odznaką objął JE Biskup Kościoła Ewangelicko­‑Augsburskiego (Luterańskiego) w RP.
 4. Odznaka posiada cztery stopnie:
  1. popularny,
  2. brązowy,
  3. srebrny,
  4. złoty.
 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 6. Odznakę zdobywa się na terenie Polski.
 7. Warunki zdobywania odznaki

 8. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 9. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 10. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie przynajmniej czterech obiektów krajoznawczych, związanych z wyznaniem i ludnością protestancką (np. miejsca kultu religijnego, cmentarze, upamiętnienia, zabytkowe zespoły urbanistyczne i ruralistyczne).
 11. Warunkiem zdobycia odznaki w pozostałych stopniach jest zwiedzenie obiektów krajoznawczych związanych z jej tematyką w liczbie określonej w tabeli:

 12. Tabela 1: Liczba obiektów do zwiedzenia
  stopień kościoły cmentarze inne
  brązowy 8 (4) 4 (2) 4 (2)
  srebrny 16 (8) 8 (4) 8 (4)
  złoty 24 (12) 12 (6) 12 (6)

 13. Przynajmniej 50% zwiedzonych obiektów w każdej kategorii (liczby w nawiasie w Tabela 1: Liczba obiektów do zwiedzenia) powinno być wybrane z wykazu stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Pozostałe obiekty mogą być wybrane spoza tego wykazu, według uznania zdobywającego odznakę, przy zachowaniu poniższych kryteriów:
  1. Kategoria „Kościoły” obejmuje zabytkowe obiekty przeznaczone do sprawowania kultu religijnego, należące obecnie lub w przeszłości do kościołów protestanckich: kościoły, kaplice, domy modlitwy;
  2. Kategoria „Cmentarze” obejmuje protestanckie (w tym sekcje protestanckie na cmentarzach wielowyznaniowych) cmentarze zabytkowe, zarówno czynne, jak i nieczynne, jak również lapidaria takich cmentarzy;
  3. Kategoria „Inne” obejmuje pozostałe obiekty krajoznawcze związane z życiem religijnym lub społecznym kościołów protestanckich, lub z wybitnymi osobami zasłużonymi dla protestantyzmu. Do tej kategorii należą: zabytkowe budynki szkół wyznaniowych, seminariów, parafii, kantoratów, diakonatów itp.; zespoły osadnicze ludności wyznania protestanckiego; miejsca potajemnego sprawowania kultu religijnego (np. tzw. leśne kościoły); pomniki, grobowce i upamiętnienia zasłużonych osób; muzea w całości lub częściowo poświęcone tematyce protestantyzmu, a także obiekty sakralne opuszczone, zrujnowane lub zaadaptowane do innych celów.
 14. Przez kościoły protestanckie w niniejszym Regulaminie rozumie się kościoły i wspólnoty odwołujące się do szesnastowiecznej Reformacji, w szczególności kościoły tradycji lub wyznania ewangelicko­‑augsburskiego (luterańskiego), ewangelicko­‑reformowanego, ewangelicko­‑unijnego, staroluterańskiego, braci czeskich i morawskich, jak również inne historyczne kościoły protestanckie: braci polskich (tzw. arian), menonickie, metodystyczne oraz baptystyczne. W przypadku, gdy związek obiektu z protestantyzmem nie jest jednoznaczny, zdobywający odznakę jest zobowiązany opisać ów związek w kronice odznaki.
 15. Przez obiekty zabytkowe w niniejszym Regulaminie rozumie się Pomniki Historii oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub chronione w przepisach prawa miejscowego.
 16. Obiekt, dla którego zdobywający odznakę założy i wypełni profil w serwisie internetowym „Nasza Historia”, prowadzonym przez Kościół Ewangelicko­‑Augsburski w RP pod adresem http://historia.luter2017.pl liczony jest podwójnie na potrzeby wymagań wskazanych w pkt. 10 Regulaminu.
 17. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 18. Zwiedzanie obiektów powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów prawa.
 19. Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.
 20. Weryfikacja

 21. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej, kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płycie CD.
 22. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz adres zdobywającego; nazwa i lokalizacja obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania: osobiście wykonana fotografia obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK. W przypadku obiektów pochodzących spoza Załącznika nr 1 do Regulaminu, należy również zamieścić krótki opis krajoznawczy obiektu.
 23. Utworzenie profilu obiektu w serwisie internetowym „Nasza Historia” nie zwalnia od prowadzenia kroniki. W celu zastosowania pkt. 14 Regulaminu, wpisy do serwisu internetowego powinny być podpisane w sposób jednoznacznie wskazujący na zdobywającego odznakę. Utworzenie profilu w serwisie powinno być również odnotowane w kronice.
 24. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00­‑001 Warszawa 1). Kronikę można przedstawić do weryfikacji osobiście lub drogą pocztową, załączając kopertę i znaczki pocztowe na wysyłkę zwrotną.
 25. Postanowienia końcowe

 26. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00­‑001 Warszawa 1).
 27. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Załącznik nr 1

Wykaz obiektów do odznaki krajoznawczej „Szlakiem protestantyzmu w Polsce”

I. Województwo dolnośląskie

a. Kościoły:

 1. Jawor — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętej Trójcy, tzw. Kościół Pokoju.
 2. Karpacz — kościół ewangelicko­‑augsburski Naszego Zbawiciela, tzw. Kościół Wang.
 3. Legnica — kościół ewangelicko­‑augsburski Marii Panny.
 4. Milicz — kościół rzymskokatolicki św. Andrzeja Boboli, d. ewangelicki kościół Świętego Krzyża, tzw. Kościół Łaski.
 5. Pielgrzymka — kościół rzymskokatolicki św. Jana Nepomucena, d. ewangelicki kościół ucieczkowy.
 6. Pogorzeliska, gm. Chocianów — kościół rzymskokatolicki św. Jacka, d. ewangelicki kościół graniczny.
 7. Strzelin — kościół rzymskokatolicki Matki Chrystusa i św. Jana Apostoła, jednocześnie kościół parafii ewangelicko­‑reformowanej.
 8. Syców — kościół ewangelicko­‑augsburski ap. Jana i Piotra.
 9. Świdnica — kościół ewangelicko­‑augsburski Ducha Świętego, tzw. Kościół Pokoju.
 10. Wrocław — kościół ewangelicko­‑augsburski Opatrzności Bożej.

b. Cmentarze:

 1. Jelenia Góra — cmentarz ewangelicki z zespołem kaplic, ul. 1 Maja.
 2. Krzyżowa — cmentarz ewangelicki rodziny von Moltke.
 3. Kudowa­‑Zdrój — cmentarz ewangelicki w Pstrążnej.
 4. Międzybórz — cmentarz ewangelicki, ul. Kościelna.
 5. Szklarska Poręba — cmentarz ewangelicki, ul. Ludwika Waryńskiego/Piastowska.

c. Inne:

 1. Mysłakowice — pomnik Johanna Fleidla i osada tyrolska.
 2. Piława Górna — osiedle braci morawskich.
 3. Twardocice — pomnik szwenkfeldystów.
 4. Wrocław — pomnik Dietricha Bonhoeffera.
 5. Złotoryja — pomnik Valentina Trozendorfa.

II. Województwo kujawsko­‑pomorskie

a. Kościoły:

 1. Bydgoszcz — kościół ewangelicko­‑metodystyczny, d. kościół baptystów.
 2. Grudziądz — kościół ewangelicko­‑augsburski św. Jana, d. kościół katolicko­‑apostolski.
 3. Kokocko — kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Serca NMP, d. ewangelicki kościół Zbawiciela.
 4. Mała Nieszawka — kościół rzymskokatolicki NSPJ, d. kaplica menonicka.
 5. Mątawy — kościół rzymskokatolicki NMP Królowej Polski, d. menonicki dom modlitwy.
 6. Toruń — kościół ewangelicko­‑augsburski św. Szczepana.

b. Cmentarze:

 1. Bydgoszcz — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, ul. Zaświat.
 2. Ciechocinek — cmentarz ewangelicki, ul. Słońsk Górny.
 3. Sosnówka, gm. Grudziądz — cmentarz menonicki.

c. Inne:

 1. Brodnica — pomnik Anny Wazówny.
 2. Toruń — Ratusz Staromiejski, Muzeum Okręgowe, Sala Wielka i wystawa „Dawny Toruń”.
 3. Wielka Nieszawka — Olęderski Park Etnograficzny.

III. Województwo lubelskie

a. Kościoły:

 1. Bełżyce — kościół rzymskokatolicki Nawrócenia św. Pawła, d. kalwiński dom modlitwy.
 2. Lublin — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętej Trójcy.

b. Cmentarze:

 1. Lublin — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, ul. Lipowa.

c. Inne:

 1. Rejowiec — pomnik Mikołaja Reja.

IV. Województwo lubuskie

a. Kościoły:

 1. Chlastawa — kościół rzymskokatolicki Narodzenia NMP, d. ewangelicki kościół ucieczkowy.
 2. Gorzów Wielkopolski — kościół rzymskokatolicki św. Antoniego i św. Stanisława Kostki, d. ewangelicki Kościół Zgody.
 3. Gorzów Wielkopolski — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętej Trójcy.
 4. Klępsk — kościół rzymskokatolicki Nawiedzenia NMP, d. kościół ewangelicki.
 5. Lubięcin, gm. Nowa Sól — kościół rzymskokatolicki NSPJ, d. kościół ewangelicki.
 6. Zielona Góra — kościół ewangelicko­‑augsburski Jezusowy, d. staroluterański kościół Chrystusowy.

b. Cmentarze:

 1. Kożuchów — cmentarz ewangelicki — lapidarium, ul. 1 Maja.
 2. Łagów — cmentarz ewangelicki.
 3. Wschowa — Muzeum i Lapidarium Rzeźby Nagrobnej, staromiejski cmentarz ewangelicki.

c. Inne:

 1. Nowa Sól — Muzeum Miejskie, wystawa „Nowa Sól — powstanie miasta”.
 2. Wschowa — Muzeum Ziemi Wschowskiej, wystawa „Soli Deo Gloria”.
 3. Żagań — wieża widokowa, wieża d. ewangelickiego Kościoła Łaski.

V. Województwo łódzkie

a. Kościoły:

 1. Łódź — kościół ewangelicko­‑augsburski św. Mateusza.
 2. Łódź — kościół ewangelicko­‑reformowany.
 3. Ozorków — kościół ewangelicko­‑augsburski Dwunastu Apostołów.
 4. Piotrków Trybunalski — kościół ewangelicko­‑augsburski, d. kościół rzymskokatolicki Pijarów.
 5. Tomaszów Mazowiecki — kościół ewangelicko­‑augsburski Zbawiciela.
 6. Zelów — kościół ewangelicko­‑reformowany.

b. Cmentarze:

 1. Łódź — cmentarz ewangelicko­‑augsburski (Stary Cmentarz), ul. Ogrodowa.
 2. Pabianice — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, ul. Ewangelicka.
 3. Zgierz — cmentarz ewangelicki, ul. Spacerowa.

c. Inne:

 1. Aleksandrów Łódzki — Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego, d. pastorówka.
 2. Łowicz — Galeria Browarna, d. kościół ewangelicko­‑augsburski.
 3. Wolbórz — pomnik Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

VI. Województwo małopolskie

a. Kościoły:

 1. Kraków — kościół ewangelicko­‑augsburski św. Marcina, d. kościół rzymskokatolicki Karmelitek.
 2. Nowy Sącz — kościół ewangelicko­‑augsburski Przemienienia Pańskiego, d. kościół rzymskokatolicki Franciszkanów.

b. Cmentarze:

 1. Kraków — cmentarz ewangelicki w Łuczanowicach, tzw. „Kopiec Lutrów”.

c. Inne:

 1. Nowy Sącz — Sądecki Park Etnograficzny, Sektor Kolonistów Józefińskich.

VII. Województwo mazowieckie

a. Kościoły:

 1. Nowy Secymin — kościół rzymskokatolicki Narodzenia NMP, d. kościół ewangelicki.
 2. Radom — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętej Trójcy.
 3. Stara Iwiczna — kościół rzymskokatolicki Zesłania Ducha Świętego, d. kościół ewangelicki.
 4. Warszawa — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętej Trójcy.
 5. Warszawa — kościół ewangelicko­‑reformowany.
 6. Żyrardów — kościół baptystów.

b. Cmentarze:

 1. Płock — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, ul. Kazimierza Wielkiego.
 2. Warszawa — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, ul. Młynarska.
 3. Węgrów — cmentarz ewangelicki, ul. Ewangelicka.

c. Inne:

 1. Konstancin­‑Jeziorna — Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”.
 2. Murzynowo, gm. Brudzeń Duży — pomnik i Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego.
 3. Nowy Kazuń — zabudowa i układ ruralistyczny.

VIII. Województwo opolskie

a. Kościoły:

 1. Byczyna — kościół ewangelicko­‑augsburski św. Mikołaja.
 2. Gierałcice — kościół ewangelicko­‑augsburski.
 3. Kluczbork — kościół ewangelicko­‑augsburski Chrystusa Zbawiciela.
 4. Olesno — kościół ewangelicko­‑augsburski Krzyża Chrystusowego, tzw. Kościół Fenigowy.
 5. Paruszowice — kaplica ewangelicko­‑augsburska.
 6. Pokój — kościół ewangelicko­‑augsburski Zofii.

b. Cmentarze:

 1. Nysa — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, Aleja Wojska Polskiego.
 2. Opole — cmentarz wielowyznaniowy, ul. Wrocławska.
 3. Ozimek — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, ul. Cmentarna.

c. Inne:

 1. Brzeg — Muzeum Piastów Śląskich.
 2. Namysłów — izba regionalna, d. szkoła ewangelicka.
 3. Rożnów — grobowiec „piramida” rodzin Eben i Mohring.

IX. Województwo podkarpackie

a. Kościoły:

 1. Jarosław — kościół rzymskokatolicki Świętego Ducha, d. kościół ewangelicki.
 2. Sarnów, gm. Tuszów — kościół rzymskokatolicki NSPJ, d. kościół ewangelicki.

b. Cmentarze:

 1. Podlesie, gm. Lubaczów — cmentarz ewangelicki.

c. Inne:

 1. Iwonicz — spichlerz, d. dom modlitwy braci polskich, ul. Zadwór 1.

X. Województwo podlaskie

a. Kościoły:

 1. Białystok — kościół rzymskokatolicki św. Wojciecha, d. kościół ewangelicko­‑augsburski św. Jana Chrzciciela.
 2. Suwałki — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętej Trójcy.

b. Cmentarze:

 1. Supraśl — cmentarz ewangelicki, ul. Białostocka.

c. Inne:

 1. Paproć Duża — układ ruralistyczny.

XI. Województwo pomorskie

a. Kościoły:

 1. Bytów — cerkiew greckokatolicka św. Jerzego, d. kościół ewangelicki św. Jerzego.
 2. Gdańsk — bazylika konkatedralna Wniebowzięcia NMP, d. ewangelicka fara Głównego Miasta.
 3. Gdańsk — dom modlitwy Kościoła Zielonoświątkowego, d. menonicki dom modlitwy.
 4. Słupsk — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętego Krzyża, d. kościół staroluterański.
 5. Sopot — kościół ewangelicko­‑augsburski Zbawiciela.
 6. Stare Miasto, gm. Stary Dzierzgoń — kościół rzymskokatolicki św. Piotra i Pawła, d. kościół ewangelicki.
 7. Wróblewo, gm. Suchy Dąb — kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP, d. kościół ewangelicki.
 8. Zimowiska, gm. Ustka — kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja, d. kościół ewangelicki.

b. Cmentarze:

 1. Kluki — cmentarz ewangelicki.
 2. Sierzno, gm. Bytów — cmentarz leśników na Bukowej Górze.
 3. Sopot — cmentarz komunalny, d. cmentarz ewangelicki, ul. Jacka Malczewskiego.
 4. Stogi, gm. Malbork — cmentarz menonicki.

c. Inne:

 1. Gdańsk — pomnik Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.
 2. Hel — Muzeum Rybołówstwa, d. kościół ewangelicki św. Piotra i Pawła.
 3. Nowy Dwór Gdański — Żuławski Park Historyczny.
 4. Żuławki, gm. Stegna — zabudowa podcieniowa i układ ruralistyczny.

XII. Województwo śląskie

a. Kościoły:

 1. Bielsko­‑Biała — kościół ewangelicko­‑augsburski Marcina Lutra.
 2. Bielsko­‑Biała — kościół ewangelicko­‑augsburski Zbawiciela.
 3. Cieszyn — kościół ewangelicko­‑augsburski Jezusowy, tzw. Kościół Łaski.
 4. Jaworze — kościół ewangelicko­‑augsburski.
 5. Katowice — kościół ewangelicko­‑augsburski Zmartwychwstania Pańskiego.
 6. Piasek — kościół ewangelicko­‑augsburski Opatrzności Bożej.
 7. Pszczyna — kościół ewangelicko­‑augsburski.
 8. Wisła — kościół ewangelicko­‑augsburski ap. Piotra i Pawła.

b. Cmentarze:

 1. Cieszyn — cmentarz ewangelicki, ul. Bielska.
 2. Mikołów — cmentarz ewangelicki, ul. Bernarda Krawczyka.
 3. Sosnowiec — cmentarz ewangelicki, ul. Smutna.
 4. Wisła — cmentarz ewangelicki „Na Groniczku”.

c. Inne:

 1. Bielsko­‑Biała — pomnik Marcina Lutra.
 2. Bytom — Muzeum „Domek Matki Ewy”.
 3. Ustroń — „Kamień” na Równicy, tzw. „leśny kościół”.
 4. Zawiercie — osiedle robotnicze TAZ.

XIII. Województwo świętokrzyskie

a. Kościoły:

 1. Kielce — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętej Trójcy.
 2. Moskorzew — kościół rzymskokatolicki św. Małgorzaty, d. dom modlitwy kalwiński i braci polskich.
 3. Oksa — kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Mikołaja, d. kalwiński dom modlitwy.
 4. Pińczów — kościół rzymskokatolicki św. Jana Ewangelisty, d. kalwiński dom modlitwy.

b. Cmentarze:

 1. Górny Młyn, gm. Końskie — cmentarz ewangelicki.
 2. Sancygniów — nagrobek, tzw. „kolumna ariańska”.

c. Inne:

 1. Raków — tzw. Dom Ministra Ariańskiego i Dom Wójta.
 2. Sandomierz — kamienica Oleśnickich.

XIV. Województwo warmińsko­‑mazurskie

a. Kościoły:

 1. Dąbrówno — kościół ewangelicko­‑metodystyczny.
 2. Dźwierzuty — kościół ewangelicko­‑augsburski.
 3. Giżycko — kościół ewangelicko­‑augsburski.
 4. Kętrzyn — kościół ewangelicko­‑augsburski św. Jana.
 5. Nidzica — kościół ewangelicko­‑augsburski św. Krzyża.
 6. Pasłęk — kościół ewangelicko­‑augsburski św. Jerzego, jednocześnie cerkiew prawosławna św. Onufrego.
 7. Sorkwity — kościół ewangelicko­‑augsburski.
 8. Szczytno — kościół ewangelicko­‑augsburski.

b. Cmentarze:

 1. Biała Piska — cmentarz ewangelicki, ul. gen. Władysława Sikorskiego.
 2. Markusy — cmentarz menonicki.
 3. Ostróda — cmentarz ewangelicki Polska Górka, ul. Olsztyńska.
 4. Wejsuny — cmentarz ewangelicki.

c. Inne:

 1. Mikołajki — Muzeum Reformacji Polskiej.
 2. Morąg — Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera.
 3. Olsztynek — dom Mrongowiusza.
 4. Tropy Elbląskie — układ ruralistyczny.

XV. Województwo wielkopolskie

a. Kościoły:

 1. Kępno — kościół ewangelicko­‑augsburski.
 2. Konin — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętego Ducha.
 3. Leszno — kościół rzymskokatolicki św. Jana, d. kościół braci czeskich.
 4. Nowe Dwory, gm. Wieleń — kościół rzymskokatolicki Narodzenia św. Jana Chrzciciela, d. dom modlitwy menonicki i ewangelicki.
 5. Nowy Tomyśl — kościół rzymskokatolicki NSPJ, d. kościół ewangelicko­‑augsburski.
 6. Ostrów Wielkopolski — kościół rzymskokatolicki NMP Królowej Polski, d. kościół ewangelicko­‑augsburski Świętej Trójcy.
 7. Turek — kościół ewangelicko­‑augsburski.
 8. Żychlin — kościół ewangelicko­‑reformowany.

b. Cmentarze:

 1. Kalisz — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, ul. Harcerska.
 2. Orzeszkowo, gm. Kwilcz — cmentarz kalwiński.
 3. Stawiszyn — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, ul. Szosa Konińska.
 4. Śmigiel — cmentarz ewangelicko­‑augsburski, ul. Kościańska/Władysława Reymonta.

c. Inne:

 1. Dziekanowice — Wielkopolski Park Etnograficzny, zagroda olęderska.
 2. Leszno — Muzeum Okręgowe.
 3. Poznań — park Manitiusa wraz z głazem pamiątkowym i starą kaplicą.
 4. Ujście — galeria na Starym Rynku, d. kościół ewangelicki.

XVI. Województwo zachodniopomorskie

a. Kościoły:

 1. Dębno — kościół rzymskokatolicki św. Apostołów Piotra i Pawła, d. kościół ewangelicki.
 2. Dzisna, gm. Przybiernów — kościół rzymskokatolicki św. Stanisława BM, d. kościół ewangelicki.
 3. Koszalin — kaplica ewangelicko­‑augsburska św. Gertrudy.
 4. Krąg, gm. Polanów — kościół rzymskokatolicki Zwiastowania NMP, d. kościół ewangelicki, mauzoleum rodu Podewils.
 5. Stargard Szczeciński — kolegiata NMP Królowej Świata, d. ewangelicka fara miejska.
 6. Szczecin — kościół ewangelicko­‑augsburski Świętej Trójcy.
 7. Tatynia, gm. Police — kościół rzymskokatolicki św. Pawła, d. kościół ewangelicki.
 8. Trzebiatów — cerkiew prawosławna Świętego Ducha, d. kaplica ewangelicka.

b. Cmentarze:

 1. Kobylanka — cmentarz ewangelicki — lapidarium.
 2. Szczecin — Cmentarz Centralny.
 3. Świnoujście — cmentarz ewangelicki w Karsiborze, ul. Kwiatowa.
 4. Wałcz — cmentarz ewangelicki, ul. Kujawska.

c. Inne:

 1. Darłowo — Muzeum Zamek Książąt Pomorskich.
 2. Kołobrzeg — dom księży emerytów i kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, d. zespół klasztorny diakonis ewangelickich.
 3. Szczecin Zdroje — Ogród Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera.
 4. Wolin — Muzeum Regionalne, wystawa „Johannes Bugenhagen — Wolinianin i obywatel Europy”.