Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK


Ramowy program szkolenia Organizatora Turystyki PTTK
w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie


Wytyczne do prowadzenia kursu OT

Uwagi ogólne

Kursy Organizatora Turystyki PTTK może prowadzić każde koło PTTK zrzeszone w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie, które: Wszystkie kursy organizowane przez koła OM PTTK nadzorowane są w imieniu Zarządu Oddziału poprzez Komisję Szkoleniową, a Kierownicy kursów są zobligowani do stosowania zaleceń Komisji.

Komisja Szkoleniowa powoływana jest przez Zarząd OM wśród kadry programowej OM i składa się z Przewodniczącego Komisji oraz przynajmniej dwóch członków.

Organem odwoławczym są: Za finansowanie kursu odpowiedzialny jest Zarząd Koła prowadzącego kurs. Pobierana odpłatność za kurs musi być ewidencjonowana przez koło zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w OM PTTK w Warszawie.

Należy przy tym przyjąć następujące zasady:

Przebieg kursu

Zakres kursu

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć kursu należy omówić następujące zagadnienia:
Część teoretyczna
Cykl wykładów i ćwiczeń w ramach których omawiane są na następujące bloki tematyczne:

Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych grup turystycznych oraz organizacją imprez turystyki kwalifikowanej
Celem tego bloku zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do aktywnego udziału w praktycznej części kursu. W trakcie realizacji tych zajęć należy głównie omawiać praktyczną stronę poruszanych zagadnień oraz opierać się na konkretnych przykładach z doświadczeń prowadzącego zajęcia.
W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (szczegółowy zakres zajęć został opisany w załączniku Szczegółowy zakres wiadomości):
 1. prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej (na nizinach i w górach),
 2. terenoznawstwo i umiejętność korzystania z map,
 3. bezpieczeństwo i higiena uczestników imprez turystyki kwalifikowanej,
 4. podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 5. ratownictwo, wzywanie pomocy i współdziałanie ze służbami ratowniczymi,
 6. podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy,
 7. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej,
 8. podstawowe aspekty prawne związane z organizacją i realizacją imprez turystyki kwalifikowanej.

Blok B. Podstawy krajoznawstwa
Blok ten obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym krajoznawstwem, a celem zajęć jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania programu krajoznawczego imprezy turystycznej oraz przekazywania treści krajoznawczej uczestnikom imprez.
W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (szczegółowy zakres zajęć został opisany w załączniku Szczegółowy zakres wiadomości):
 1. historia architektury w Polsce,
 2. historia turystyki i krajoznawstwa na terenach Polski,
 3. PTTK jako organizacja,
 4. etnografia,
 5. budownictwo drewniane,
 6. środowisko naturalne,
 7. system ochrony przyrody w Polsce,
 8. geografia turystyczna Polski,
Część praktyczna
Cześć praktyczna kursu jest realizowana pod nadzorem, co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia kadry programowej PTTK i umowę o wolontariacie z OM PTTK w Warszawie. Ponadto wszystkie imprezy realizowane w ramach kursu muszą być organizowane zgodnie z zasadami organizacji imprez OM PTTK w Warszawie.
Część praktyczna kursu musi obejmować dwa rodzaje wyjazdów:
 1. wyjazdy szkoleniowe (minimum 6 dni wyjazdowych z co najmniej 2 noclegami), których celem jest nauka pod okiem instruktora następujących umiejętności:
  • praktyczna nauka orientacji w terenie i posługiwania się mapą,
  • zasady bezpiecznego prowadzenia grupy w różnych warunkach i terenie,
  • sposoby przekazywania treści krajoznawczych,
  • zasady organizacji dnia grupy turystycznej,
 2. dłuższy (minimum 4-dniowy) wyjazd egzaminacyjny - jego celem jest sprawdzenie następujących umiejętności praktycznych uczestników kursu:
  • orientacja w terenie, posługiwanie się różnymi rodzajami map oraz kompasem,
  • poruszanie się w terenie i prowadzenie grupy,
  Prowadzący kurs stawiają przed kursantami zadania polegające na przejęciu przez kursanta/kursantów opieki nad całą grupą.
Zwraca się uwagę, aby w trakcie wyjazdów sprawdzać umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy nabytej podczas części teoretycznej kursu.

Zaliczenie kursu

Zaliczenie kursu polega na: W przypadku wystawienia negatywnej opinii uczestnikowi kursu, kierownik tego kursu powinien przekazać Komisji Szkoleniowej pisemne uzasadnienie tej decyzji.

W przypadku, gdy uczestnik kursu nie zgadza się z negatywną opinią kierownika kursu przysługuje mu odwołanie od tej decyzji do Komisji Szkoleniowej OM PTTK w Warszawie, która po rozpoznaniu konkretnej sprawy może tej opinii nie zaakceptować.

Egzamin

Egzamin na OT przeprowadzany jest pod nadzorem co najmniej trzyosobowej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczonej przez Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.

Do egzaminu teoretycznego mogą przystąpić wyłącznie członkowie OM PTTK w Warszawie.

Postępowanie egzaminacyjne
Postępowanie egzaminacyjne przebiega w następujący sposób:


Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.