Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK


Regulamin Organizatora Turystyki PTTK
w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie


§ 1

 1. Organizator Turystyki PTTK jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i wolontariuszem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 2. Uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK nadaje członkom Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie Zarząd Oddziału na wniosek Komisji Szkoleniowej.

§ 2

Organizatorem Turystyki PTTK OM PTTK w Warszawie może zostać kandydat, który:
 1. jest członkiem OM PTTK w Warszawie,
 2. ma ukończone 18 lat,
 3. zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Oddziału,
 4. podpisał umowę o wolontariacie z OM PTTK w Warszawie.

§ 3

Organizator turystyki ma prawo:
 1. do organizowania wycieczek i imprez turystycznych w ramach działalności statutowej OM PTTK w Warszawie,
 2. potwierdzania przebycia tras i spełniania wymagań do uzyskania odznak turystycznych PTTK na wycieczkach i imprezach, w których osobiście uczestniczy, zgodnie z regulaminami tych odznak,
 3. pierwszeństwa w przyjęciu na kursy szkoleniowe organizowane przez OM PTTK w Warszawie, w szczególności przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktorów PTTK i przewodników turystycznych,
 4. noszenia odznaki i posługiwania się legitymacją Organizatora Turystyki PTTK.

§ 4

Organizator Turystyki PTTK ma obowiązek wspierania realizacji celów statutowych OM PTTK w Warszawie przez swoją działalność organizacyjno-popularyzatorską, a w szczególności poprzez:
 1. organizację wycieczek i imprez turystycznych,
 2. czynne uczestniczenie w życiu organizacyjnym Oddziału, zwłaszcza w swoim kole lub klubie,
 3. propagowanie zasad ujętych w "Karcie Turysty",
 4. przestrzeganie i upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w turystyce,
 5. zdobywanie oraz propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych,
 6. podnoszenia swoich kwalifikacji turystycznych.

§ 5

 1. Ewidencję Organizatorów Turystyki prowadzi Zarząd Oddziału.
 2. Uprawnienia Organizatora Turystyki nadaje się na 1 rok z możliwością przedłużenia ich ważności.
 3. Przedłużenia ważności uprawnień dokonuje Zarząd Oddziału wraz z przedłużeniem umowy o wolonariacie z OM PTTK.

§ 6

 1. Organizator turystyki PTTK traci uprawnienia, w momencie ustania członkowstwa w OM PTTK w Warszawie lub po wygaśnięciu umowy o wolontariacie.
 2. Pozbawienia uprawnień dokonuje Zarząd Oddziału.
 3. Odwołanie od decyzji Zarządu Oddziału rozstrzyga Oddziałowa Komisja Rewizyjna.

§ 7

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.

§ 8

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i jednocześnie tracą moc wszystkie dotychczasowe regulaminy Organizatora Turystyki.

Zarząd OM PTTK w Warszawie


Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.