Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKKurs na Instruktora Krajoznawstwa Regionu PTTK

Organizatorem kursu jest Komisja Krajoznawcza OM PTTK w Warszawie działająca na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Kurs rozpoczyna się 9.01.2007 r. i będzie trwał do 11.03.2007 r. i będzie realizowany zgodnie z wytycznymi ramowego programu szkolenia specjalistycznego Instruktorów Krajoznawstwa opracowanego przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK i zaakceptowanego przez Prezydium ZG PTTK dnia 7.VII.1995 r.

Kurs zakończony zostanie egzaminem pisemnym oraz prezentacją przez uczestników kursu przygotowanych wcześniej prac dotyczących krajoznawstwa.

Program zajęć

Spotkanie 0 - Spotkanie inauguracyjno-organizacyjne - wykład 9.01.2007

(sala nr 414 na Wydziale Pedagogiki UW, ul. Mokotowska 16/20)

Spotkanie I - Podstawowe pojęcia krajoznawcze - wykład 11.01.2007

(sala nr 414 na Wydziale Pedagogiki UW, ul. Mokotowska 16/20)

wykład prowadzi Grażyna Orłowska-Rybicka

 1. System odznak krajoznawczych i popularyzacja krajoznawstwa.
 2. Krajoznawstwo w systemie organizacyjnym PTTK.
  • Komisje krajoznawcze, ich tworzenie, formy działania oraz pracy.
  • Regionalne Pracownie Krajoznawcze.
  • Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa.
 3. Instruktorzy krajoznawstwa jako kadra programowa PTTK.
 4. Nadawanie uprawnień i regulamin instruktora krajoznawstwa.
 5. Rola i zadania Instruktora Krajoznawstwa.

Spotkanie II - Podstawowe pojęcia krajoznawcze - wykład 16.01.2007

(sala nr 414 na Wydziale Pedagogiki UW, ul. Mokotowska 16/20)

 1. Idea krajoznawstwa oraz podstawowe pojęcia z nim związane.
 2. Historia rozwoju idei krajoznawstwa w Polsce.
 3. Cele i formy działania związane z propagowaniem krajoznawstwa.
 4. Krajoznawstwo jako element imprez turystyki kwalifikowanej.

Spotkanie III - Inwentaryzacja zabytków - II.2007 (termin do ustalenia)

Wizyta u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapoznanie się z metodami i problemami związanymi z ochroną i inwentaryzacją zabytków.

Spotkanie IV - Monitorowanie i inwentaryzacja zasobów przyrodniczych - II.2007 (termin do ustalenia)

Wizyta w Kampinoskim Parku Narodowym i zapoznanie się z metodami i problemami związanymi z ochroną i inwentaryzacją zasobów przyrodniczych Parku.

Zjazd - 10.-11.03.2007

 1. Krajoznawstwo w praktyce działania - wykład.
  • Organizacja i udział w imprezach krajoznawczych.
  • Treści krajoznawcze w wycieczkach i imprezach turystyki kwalifikowanej.
  • Formy prezentacji treści krajoznawczych.
  • Zdobywanie odznak krajoznawczych jako forma popularyzacji idei krajoznawstwa.
  • Organizowanie pracy i działalności instruktorów krajoznawstwa w środowisku akademickim. Weryfikacja odznak krajoznawczych.
 2. Materiały krajoznawcze - wykład.
  • Źródła wiedzy krajoznawczej i sposoby ich wykorzystywania.
  • Wydawnictwa krajoznawcze.
  • Formy i techniki gromadzenia materiałów krajoznawczych.
  • Fotografia krajoznawcza i jej rola dokumentacyjna.
 3. Historia turystyki i krajoznawstwa na terenach Polski - wykład.
  • Historia turystyki i krajoznawstwa na ziemiach polskich.
  • Organizacje turystyczne na ziemiach polskich (m.in. PTT, PTK).
  • Osoby zasłużone dla polskiej turystyki i krajoznawstwa.
 4. Prezentacja prac przygotowanych przez uczestników kursu.
 5. Egzamin pisemny.

Prace do przygotowania

Na spotkaniu 9.01.2007 zostaną przydzielone uczestnikom kursu do wykonania prace krajoznawcze, które następnie będzie trzeba zaprezentować w ramach egzaminu ustnego.

Przykładowe tematy prac do przygotowania:

 1. prezentacja dotycząca wybranego województwa (oprócz województwa podkarpackiego) analogiczne do zamieszczonych na stronie kursu PTP i obejmująca:
  • obiekty kanonu krajoznawczego Polski i listy UNESCO,
  • miejscowości punktowane do OTP,
 2. prezentacja dotycząca jednego z wymienionych poniżej zagadnień na terenie wybranego województwa:
  1. ochrona przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i inne formy ochrony przyrody oraz parki i ogrody zabytkowe),
  2. zabytki architektury militarnej (zamki, mury obronne miast, dwory obronne, rejony umocnione, fortyfikacje stałe na przedmurzach twierdz, twierdze),
  3. zabytki architektury sakralnej wybranego wyznania (kościoły, klasztory, kaplice, krzyże przydrożne, cerkwie, synagogi, cmentarze i in.),
  4. zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe,
  5. historyczne pola bitewne i miejsca lub pomniki martyrologii, cmentarze wojenne,
  6. wykopaliska i stanowiska archeologiczne na wybranym obszarze np. grodziska,
  7. muzea i izby regionalne,
  8. skanseny i zabytki techniki (kolejnictwo, górnictwo, hutnictwo i in.),
  9. osobliwości geologiczne i paleontologiczne,
  10. zagospodarowanie turystyczne (m.in. sieć szlaków, schroniska),
 3. prezentacja dotycząca jednego z wymienionych poniżej tematów:
  • obiekty na listach UNESCO w Polsce,
  • skanseny budownictwa ludowego w Polsce,
  • wybrana grupa etnograficzna lub etniczna (w tym krótka charakterystyka, tradycje, obyczaje, obrzędy, zabytki ruchome w zbiorach udostępnianych),
  • najważniejsze zabytki w Polsce związane z jednym wybranym stylem architektonicznym (styl romański, gotyk, barok, klasycyzm, secesja),
  • wybrany szlak tematyczny (biograficzny, historyczny, architektury drewnianej itp.) - charakterystyka, przebieg, obiekty szlaku.
Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.