Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKKurs na Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK

Organizatorem kursu jest Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Kurs rozpoczyna się 03.04.2007 r. i będzie trwał do końca kwietnia 2007 r. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi szkolenia specjalistycznego Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK.

Kurs zakończony zostanie egzaminem pisemnym. Uczestnicy szkolenia w ramach zajęć praktycznych wykonają przykładową inwentaryzację zabytków oraz wykają prezentację dotyczącą zagadnień związanych ze społeczną opieką nad zabytkami.

Ramowy harmonogram zajęć

Spotkanie inauguracyjno-organizacyjne

3 kwietnia 2007 sala 414 na Wydziale Pedagogiki UW (Mokotowska 16/20)

Zjazd 1.

siedziba AKT SGGW Koła nr 16 OM PTTK, Nowoursynowska 159 (tzw. "prawa podkówka")

 1. Pojęcie "dobra kultury" jako przedmiotu ochrony
 2. Państwo jako organizator dóbr kultury
 3. Zadania PTTK w ochronie zabytków

Zjazd 2

siedziba AKT SGGW Koła nr 16 OM PTTK, Nowoursynowska 159 (tzw. "prawa podkówka")

 1. Metody i formy sprawowania opieki nad zabytkami (ćwiczenia stacjonarne i terenowe)
 2. Odrębności regionalne i historyczne regionu
 3. Prawne formy ochrony dóbr kultury

Egzamin

sala 414 na Wydziale Pedagogiki UW (Mokotowska 16/20)

Terminy

Terminy zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminu zostaną ustalone na spotkaniu inauguracyjno-organizacyjnym wraz z uczestnikami szkolenia.

Zakres tematyczny zajęć

 1. Pojęcie "dobra kultury" jako przedmiotu ochrony
  • Zabytki ruchome i nieruchome - ochrona obiektu wraz z otoczeniem
  • Ochrona założeń urbanistycznych, obiektów architektury, parków i ogrodów, cmentarzy, obiektów etnograficznych, dzieł sztuk plastycznych, rzemiosła i techniki, pamiątek historycznych, materiałów bibliofilskich, archiwalnych, kolekcji, zbiorów.

 2. Państwo jako organizator dóbr kultury
  • Zadania administracji państwowej z zakresu ochrony dóbr kultury
  • Organizacja, uprawnienia i zadania służb konserwatorskich
  • Rola i zadania biur dokumentacji zabytków, muzeów, archiwów i bibliotek, rejestru zabytków.

 3. Zadania PTTK w ochronie zabytków
  • Tradycja opieki nad zabytkami w PTT i PTK
  • Działalność PTTK w sferze opieki nad zabytkami
  • Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami

 4. Metody i formy sprawowania opieki nad zabytkami
  • Gromadzenie materiałów i informacji o obiekcie
  • Dokumentacja opisowo fotograficzna
  • Sposoby popularyzacji zabytków i ich ochrony
  • Zasady współdziałania ze służbą konserwatorską i komisjami opieki nad zabytkami PTTK
  • Sprawozdania o stanie zabytków
  • Indywidualne i zbiorowe działania na rzecz zabytków

 5. Odrębności regionalne i historyczne regionu
  • Specyfika zabytków w poszczególnych częściach Polski
  • Podział zabytków nieruchomych wg stylu architektonicznego
  • Główne powody zagrożeń zabytków
  • Popularyzacja przykładów pozytywnych
  • Metody osiągania poprawy istniejącego stanu rzeczy

 6. Prawne formy ochrony dóbr kultury
  • Rola współczesnego państwa jako aparatu przymusu w zakresie ochrony zabytków
  • Sposoby reakcji organów państwowych na lekceważenie nałożonych obowiązków przez osoby prawne i fizyczne
  • Zadanie prokuratury i policji w zakresie ochrony dóbr kultury
  • Odpowiedzialność karna, majątkowa za naruszenie obowiązujących zasad prawnych ochrony zabytków
  • Konsekwencje prawne wpisu do rejestru zabytków nieruchomości
  • Zasady przekazywania użytkownikom prywatnym niektórych zabytków
Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.